Stadgar

 

VRENABYGDENS INTRESSEFÖRENING. STADGAR

Antagna vid medlemsmötet 2008-01-21

Reviderade vid medlemsmöte 20090119/årsstämma 20090309

 

 

§1 ÄNDAMÅL

 

Vrenabygdens Intresseförening ska företräda de lokala intressena så att Vrena-bygden fortsätter att vara en bra plats att bo och verka på och blir en attraktiv plats för nyetablering av bostäder och företagande.

 

Vrenabygdens Intresseförening är en ideell förening med demokratiska värderingar. Föreningen, som har sitt säte i Nyköpings kommun, ska

 

* bevaka och företräda Vrenabygdens intressen i samverkan med Nyköpings kommun, länsstyrelsen, landstinget, myndigheter och andra organisationer i frågor som kan påverka vårt lokala samhälles funktion och utveckling och som inte naturligt hör hemma i någon annan befintlig förening, organisation eller dyl

 

* verka för nybyggnad av bostäder i Vrenabygden (Seniorboende och enfamiljshus. Privatägande, bostadsrätt eller hyresrätt)

 

* verka för att lokal service utvecklas så att dagliga nödvändigheter för de boende finns tillgängliga lokalt (dagligvaror, dagis, skola, sjukvård, post etc)

 

* verka för förbättrad infrastruktur (vatten, avlopp, vägar, gatubelysning, allmänna kommunikationer etc)

 

* stimulera och underlätta för entreprenörsskap och kreativitet så att en mångsidig näringsverksamhet inom flera olika branscher utvecklas.

 

* verka för att Vrenabygdens naturliga förutsättningar med vattenområden och vackra landskap lyfts fram och skyddas mot förstörelse (nedsmutsning, bullerstörningar etc) och att de görs så tillgängliga som möjligt för bofasta och besökande

 

* verka för att trafiksäkerheten förbättras (gång- och cykelvägar, övergångsställen, hastighetsbegränsningar, gatubelysning mm)

 

* vara religiöst och partipolitiskt obunden

 

 

§2 MEDLEMSKAP

Alla privatpersoner, företag, föreningar och intresseorganisationer i Vrena och i bygderna runtomkring, som delar föreningens värderingar och stödjer föreningens syften kan vara medlemmar.

 

Medlem betalar senast 1 maj den årsavgift som årsstämman beslutar.

 

 

§3 STYRELSE

 

Föreningens styrelse ska bestå av ordförande och sex á åtta ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra av styrelseledamöterna är närvarande.

 

Ordförande väljs på årsmöte för tiden fram till nästa årsmöte.

 

Styrelseledamöter väljs på årsmöte för tiden fram till det årsmöte som infaller två år efter valet. Vid varje årsmöte väljs tre eller fyra av styrelseledamöterna.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

 

Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig eller två övriga styrelseledamöter i förening.

 

Två revisorer väljs på två år växelvis.

 

Minst två personer väljs på årsmöte till att utgöra valberedning inför nästa årsmöte.

 

 

§4 VERKSAMHETSÅR

 

Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna ska vara avslutade och redovisade senast 15 februari påföljande år. Revisorernas granskning ska vara avslutad senast 1 mars samma år.

 

 

§5 ÅRSMÖTE OCH ALLMÄNNA MÖTEN

 

Föreningen håller årsmöte senast under mars månad varje år.

 

Minst ett extra medlemsmöte ska hållas under andra halvåret.

 

Om minst hälften av medlemmarna kräver det, ska styrelsen kalla till extra medlemsmöte.

 

Kallelse till årsmöte och extra medlemsmöte ska ha nått medlemmarna senast tio dagar före mötet. Kallelsen sker genom e-post och på anslagstavla i Vrena.

 

Vid medlemsmöte har varje medlem rätt att delta med en eller flera personer. Beslut vid medlemsmöte fattas med enkel majoritet varvid varje medlem har en röst oavsett antalet deltagande personer. Varje ordinarie styrelseledamot har dessutom en egen röst. (Kvalificerad majoritet krävs vid beslut enligt §§6 och 7)

 

Ärende som medlem vill få behandlat vid ordinarie årsmöte ska vara överlämnat till styrelsen senast 31 januari.

 

Vid det ordinarie årsmötet ska följande frågor behandlas:

 

1.   Val av ordförande vid mötet

2.   Ordförande anmäler sitt val av sekreterare till mötet

3.   Fråga om mötet är i laga ordning utlyst

4.   Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet från mötet

5.   Föredragning av styrelsens årsberättelse

6.   Föredragning av revisorernas berättelse

7.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8.   Val av ordförande och styrelseledamöter

9.   Val av revisor

10. Val av minst två ledamöter i valberedningen

11. Beslut om verksamhetsplan, budget och årsavgift

12. Ärenden för vilka medlemmar har begärt årsmötets behandling

13. Övriga frågor

 

 

§6 ÄNDRING AV STADGAR

 

Förslag till ändring av stadgarna kan framställas av styrelse eller av enskild medlem.

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande medlemsmöten varav det ena ska vara det ordinarie årsmötet. För att beslutet ska gälla krävs vid bägge mötena kvalificerad majoritet vilket innebär att minst 2/3 av de avgivna rösterna tillstyrker förslaget.

 

 

§7 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

 

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas med kvalificerad majoritet av två på varandra följande medlemsmöten varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte och det andra ett extra årsmöte. Vid det extra årsmötet ska föreningens upplösning och fördelningen av föreningens tillgångar vara de enda punkterna på dagordningen.