Brev Trafikverket

Synpunkter inför byggandet av ny bro över järnvägen i Vrena: 

Först vill vi klargöra att vi absolut inte motsätter oss brobygget. Vi är glada att man kommer att ersätta den gamla bron, som idag ställer till bekymmer då tyngre fordon inte kan passera där.

 

Vi är också helt på det klara med att boende, företag och andra verksamheter, till en viss gräns, måste acceptera att det under byggtiden blir lite krångligare att förflytta sig mellan olika punkter.

 

Men, i och med att brobygget kommer att pågå under så lång tid, är det mycket angeläget att hitta lösningar som gör att man inte slår undan benen på olika verksamheter och att det finns rimlig möjlighet för boende att klara vardagen. Och då, anser vi att det är en absolut förutsättning att det går att ta sig med bil över järnvägen någonstans i anslutning till samhället.

 

Utan överfart över järnvägen kommer det att bli ca 2 mils resa att ta sig mellan de båda sidorna på samhället om man nyttjar allmänna vägar. Åker man på vägsamfälligheten Berga/Vevelsund blir det ca 8 km.

 

Vi vill här ge en bild av de verksamheter som kommer att bli berörda av en avstängning av bron över järnvägen:

 

Boende:

Norra delen av samhället kommer att avskärmas från den del av samhället där det mesta av service, kommunikationer och fritidsaktiviteter finns. På Parkvägen-Hagavägen-Jurellsvägen och Ekhovsvägen finns 50 villafastigheter. Därutöver ytterligare ca 60 villafastigheter i utkanten av samhället. Ca 55 av de boende har barn/ungdomar som går i Vrena skola/förskola, eller tar bussen från väg 52 till högstadie/gymnasium i Nyköping. De större barnen kan klara att sig  med en gång/cykelväg, men för familjer med mindre barn som ska lämnas innan man åker till arbetet (vilket oftast är i Nyköping/Stockholm) blir det besvärligt.

 

Företag:

På norra sidan finns flera företag som har dagliga transporter, ofta med större fordon.

Vrena vilt: Gårdsbutik med försäljning två dagar i veckan samt mottagning av varor flera dagar i veckan.

Vrena Grönt: Gårdsbutik samt växthus med odling av växter som levereras till olika butiker. Varje dag kommer det större lastbilar, ibland med släp, som hämtar/lämnar varor. Samt egna bilar som rullar varje dag. Sommarhalvåret har gårdsbutiken öppet fem dagar i veckan.

Ca 90 % av de båda gårdsbutikernas kunder kommer från väg 52 via Vrena samhälle. En del kommer att hitta fram via alternativa vägar, men det kommer att bli ett stort tapp på kunder och omsättning.

Preko Verkstad: Har dagligen leveranser till och från företaget. Ofta tunga transporter, ibland med släp.

För de större transporterna finns inga egentliga alternativvägar då bron ”från andra hållet” vid Tärnö har begränsningar både vad gäller längd och vikt.

 

 

Affär, Bensinmack, Pizzeria:

I Vrena finns en dagligvaruhandelsbutik, Handlar´n. Att få en butik på landsbygden att överleva är tufft. Man är beroende av att hela samhället nyttjar butiken och handlar där. Om en betydande del av kundunderlaget försvinner, för att man inte kan ta sig med bil till affären, kan vara helt avgörande för butikens existens.

I Vrena finns även bensinmack och pizzeria vilka också är beroende av kunder från hela samhället.

Samtliga ovan nämnda samt skola, busshållplats, idrottsplats, badplats, föreningslokaler mm finns på södra sidan av samhället. Endast samlingslokalen Folkets Hus finns på norra sidan.

 

Räddningstjänst:

I Vrena finns en deltidsbrandkår, som helt baseras på deltidsbrandmän, som alla har andra arbeten. Vid ett larm ska de på fem minuter ta sig till brandstationen (som ligger intill järnvägsstationen) och vara iväg i utryckningsfordon. 1/3 del av brandmännen bor på norra sidan av samhället, och kommer inte att kunna inställa sig i tid, om det inte går att ta sig över järnvägen med bil. Dessutom kommer tiden att ta sig till olycksplatser på ”fel sida” öka markant.

 

Snöplogning/vägunderhåll:

Entreprenörer som idag sköter snöröjning, grönyteskötsel och div andra uppgifter inom vägunderhåll, utgår idag från norra sidan av samhället. Eftersom arbetet ska skötas på båda sidor om järnvägen är det inget alternativ att stationera maskinerna på ”andra sidan”. Det kommer att ta mycket tid att förflytta maskinerna mellan de båda delarna av samhället, och man kommer då inte att klara att utföra arbetet inom den tid som finns i avtal.

 

Alternativväg Berga/Vevelsund:

En alternativväg är att åka vägen Berga/Vevelsund. Det är en vägsamfällighet och kommer inte att anvisas som alternativväg, men då den blir närmre för många resor, kommer den sannolikt att nyttjas flitigt om ingen överfart finns i samhället. Det är en grusväg som är smal och backig. På flera håll är det svårt att mötas. Dessutom finns flera lantbruksföretag utmed vägen, vilket innebär stora maskiner, djurhållning i hagar intill vägen mm.

 

Slutligen:

Vi inser problemet med att hitta alternativ för att kunna ta sig med bil över järnvägen under byggtiden. Men vi anser ändå att man måste utreda alla alternativ för att hitta en lösning. Det kommer annars att på ett orimligt sätt påverka många människors vardag, äventyra existensen för flera företag och markant försvåra flera viktiga samhällsfunktioner. Det finns nedstängda järnvägsöverfarter, dels vid ”Fabriksområdet” och dels vid Tovsund. Vi anser att man bör undersöka möjligheten att kunna öppna någon av dessa. Enligt de uppgifter vi fått fram så passerar endast 4 tåg per dag. Om det inte går att ordna ”mekanisk” bevakning, kan personvakter vara ett alternativ?

Vi hoppas att man gör allt för att verkligen finns en lösning, och vi ser fram emot en fortsatt positiv dialog.

 

Vrena 2021-08-27

 

 Vrenabygdens Intresseförening i samråd med företag, föreningar och andra verksamheter